Národný projekt: Dátové centrum pre eGovernment

Operačný program: Informatizácia spoločnosti
Prioritná os: 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Opatrenie: 1.1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Platnosť výzvy: od 13. 8. 2013 do 12. 11. 2013
Kód výzvy: OPIS 2013/1.1/66 NP

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Informatizácia spoločnosti vydalo dňa 13. 08. 2013 písomné vyzvanie na národný projekt "Dátové centrum pre eGovernment“ v rámci Prioritnej osi 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, Opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni, číslo:

OPIS 2013/1.1/66 NP