Národný projekt: Elektronické služby Finančnej správy – Automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru

Operačný program: Informatizácia spoločnosti
Prioritná os: 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Opatrenie: 1.1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Platnosť výzvy: od 9. 8. 2013 do 11. 11. 2013
Kód výzvy: OPIS-2013/1.1/67-NP

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Informatizácia spoločnosti vydalo dňa 09. 08. 2013 písomné vyzvanie na národný projekt "Elektronické služby Finančnej správy – Automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru“ v rámci Prioritnej osi 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, Opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni, číslo:

OPIS-2013/1.1/67-NP