FSR - Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov (rozšírenie databázy)

  • Dátum: 26. 3. 2010
  • Sekcia Tlačové správy
  • Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia oznamuje, že Fond sociálneho rozvoja dnes zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov (rozšírenie databázy) v súvislosti s hodnotením žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených na Fond sociálneho rozvoja.


Projekty, ktoré žiadatelia predkladajú na Fond sociálneho rozvoja v rámci Opatrení č. 2.1, 2.2, 2.3 a 3.2 sa budú hodnotiť hodnotiteľmi z databázy hodnotiteľov. Znenie výziev v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia zverejnené Fondom sociálneho rozvoja spolu s relevantnými dokumentmi sú uvedené na adrese www.fsr.gov.sk .V súvislosti s predkladaním projektov na dané témy vyhlasuje Fond sociálneho rozvoja výzvu pre záujemcov o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov s cieľom realizovať hodnotiaci proces transparentným spôsobom s využitím externých kvalifikovaných odborníkov pri dodržaní pravidla zamedzenia konfliktu záujmov, pravidla nestrannosti a nezávislosti.

Bližšie informácie nájdete tu.