áverečná správa o vykonávaní OPBK 2007 – 2013 (verzia 5)

  • Dátum: 3. 4. 2017

V zmysle usmernení k ukončovaniu pomoci dnes RO pre OPBK zaslal Záverečnú správu o vykonávaní OPBK 2007 – 2013 (verzia 5) prostredníctvom systému SFC2007 (vrátane príloh) na EK. Pred zaslaním bola Záverečná správa pripomienkovaná a schválená Monitorovacím výborom pre OPBK a upravená v zmysle zistení vládneho auditu č. A721 k ukončovaniu pomoci.

Záverečná správa OPBK - verzia 5.rar

prilohy[1].rar