XI. Monitorovací výbor pre Operačný program Zdravotníctvo (Rozhodovanie per rollam)

  • Dátum: 9. 11. 2016
  • Operačný program Zdravotníctvo

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo pripravuje XI. Monitorovací výbor  pre OPZ dňa 30.11.2016.

Na základe elektronického vyjadrenia členov a pozorovateľov Monitorovacieho výboru pre OPZ sa schvaľovanie Záverečnej správy o vykonávaní Operačného programu Zdravotníctvo uskutoční formou per rollam v zmysle Rokovacieho poriadku Monitorovacie výboru pre OPZ.