Regionálne konferencie k OP Vzdelávanie a OP Výskum a Vývoj

Začiatok akcie: 14. 2. 2008 - 00:00:00

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ a Ministerstvo školstva SR si Vás dovoľujú pozvať na regionálnu konferenciu

„Podpora vzdelávania, výskumu a vývoja zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013“.


Cieľom konferencií je oboznámiť laickú i odbornú verejnosť s možnosťami získania podpory z finančných prostriedkov z Operačného programu Vzdelávanie a Operačného programu Výskum a vývoj v programovom období 2007-2013 priamo v regiónoch Slovenska.

Na konferenciách budú predstavené aj Regionálne informačné kancelárie Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, ktorých činnosť oficiálne začne dňom konania konferencie v príslušnom samosprávnom kraji. Účastníci konferencie získajú základné informácie o Operačnom programe Vzdelávanie a Operačnom programe Výskum a vývoj a možnostiach predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci týchto operačných programov na rok 2008. V rámci regionálnych konferencií budú prezentované aj skúsenosti zo skráteného programového obdobia 2004 – 2006 so zameraním na prezentáciu súčasného stavu vo vývoji čerpania finančných prostriedkov.

Konferencie sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

18. 1. 2008 - Žilina
21. 1. 2008 - Trenčín
22. 1. 2008 - Prešov
23. 1. 2008 - Košice
24. 1. 2008 - Zvolen
25. 1. 2008 - Nitra
28. 1. 2008 – Trnava


Účasť na konferenciách je bezplatná.

Podrobnejšie informácie k programu konferencie a prihlášku nájdete tu.