V. riadne zasadnutie NMV pre NSRR 2007 - 2013

Začiatok akcie: 17. 1. 2012 - 09:00:00
Koniec akcie: 17. 1. 2012 - 17:00:00

Hlavnou úlohou NMV pre NSRR je pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie realizácie NSRR pre programové obdobie 2007 – 2013 kontrola kvality a účinnosti vykonávania činností spojených s poskytovaním pomoci zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu.

Predmetom V. zasadnutia NMV pre NSRR bolo schvaľovanie Výročnej správy o vykonávaní NSRR za rok 2010, informácia o stave implementácie NSRR za rok 2011 z hľadiska čerpania a kontrahovania prostriedkov, vyhlasovanie výziev a iných aspektov.

Na zasadnutí boli hlavne poskytnuté informácie o stave implementácie NSRR, stav finančnej implementácie, informácia o auditoch vykonávaných v roku 2011, informácie o výsledkoch činností v oblasti hodnotenia a informácie o stave administratívnych kapacít štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu programového obdobia 2007-2013.

Zároveň boli podané bližšie informácie k budúcemu programovému obdobiu v kontexte jednotlivých priorít k stratégii Európa 2020 v nadväznosti na výsledky dosiahnuté v rámci NSRR, ktoré boli rozdelené na tematické oblasti – inteligentný rast, trvalo udržateľný rast a inkluzívny rast. Zástupcovia Európskej komisie v rámci 4 bodu programu odprezentovali Budúcnosť kohéznej politiky.

Schválené dokumenty a materiály súvisiace s V. zasadnutím NMV pre NSRR sú súčasťou tohto zverejneného dokumentu:

Prezentácie zo zasadnutie NMV pre NSRR
Zápisnica zo zasadnutia NMV pre NSRR
• Prezenčná listina
Uznesenie z 5. zasadnutia NMV pre NSRR
Výročná správa o vykonávaní NSRR za rok 2010