Seminár k problematike verejného obstarávania

Začiatok akcie: 3. 7. 2009 - 08:30:00
Koniec akcie: 3. 7. 2009 - 18:00:00

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Centrálny koordinačný orgán pre oblasť riadenia a implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013 organizovalo seminár k problematike verejného obstarávania za účasti lektorov aj z Európskej únie. Seminár bol určený pre 120 účastníkov z radov zástupcov riadiacich orgánov,sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi orgánmi, samosprávnych krajov, zástupcov orgánu auditu, certifikačného orgánu, Úradu pre verejné obstarávanie, zástupcov ZMOS a iných . Účasť na seminári bola bezplatná.

Miesto konania konferencie: Technopol Biznisuite, Kutlíková 17, Bratislava
Termín konania konferencie: 3. júl 2009 od 8:30 hod.

Seminár bol spolufinancovaný prostredníctvom prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Program seminára          Prezentácie