Rozvoj regiónov Slovenska v kontexte politiky súdržnosti EÚ II.

Začiatok akcie: 5. 5. 2010 - 09:00:00
Koniec akcie: 5. 5. 2010 - 18:00:00

V rámci 9. ročníka výstavy regionálneho rozvoja a investičných príležitostí PRO REGION 2010 organizovalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Centrálny koordinačný orgán pre oblasť riadenia a implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu konferenciu:

„Rozvoj regiónov Slovenska v kontexte politiky súdržnosti EÚ II.“


Miesto konania konferencie: Kongres Hotel Dixon, Banská Bystrica

Termín konania konferencie: 5. máj 2010 od 09:00 hod.

Konferencia bola zameraná na prezentácie zástupcov jednotlivých riadiacich orgánov, ktorí oboznámili odbornú verejnosť s aktuálnym stavom implementácie operačných programov, s problémami, s ktorými sa počas implementácie stretli a s dosiahnutými výsledkami v rámci ich riadeného operačného programu. Časť programu bola venovaná regionálnej politike v kontexte politiky súdržnosti EÚ na Slovensku, predstaveniu nových dokumentov a nariadení týkajúcich sa tejto problematiky, ako aj na prezentáciu činností informačných centier zapojených do Integrovanej siete regionálnych informačných centier v rámci regiónov Slovenska. Prednášajúcimi na konferencii boli zástupcovia riadiacich orgánov za jednotlivé operačné programy a zástupcovia odboru pre regionálnu politiku sekcie stratégie rozvoja regiónov MVRR SR. Súčasťou programu konferencie bolo tiež slávnostné udeľovanie cien pre najlepšie regionálne rozvojové agentúry za rok 2009. Ceny za konštruktívnu prácu najlepším regionálnym rozvojovým agentúram slávnostne udelil pán riaditeľ odboru pre regionálnu politiku – Mgr. Ľuboš Littera.

Na základe komplexného hodnotenia vykonaných aktivít, dosiahli za rok 2009 najlepšie výsledky nasledovné RRA:

1. Za informovanosť, poradenstvo a podporu rozvojových aktivít v regióne za rok 2009 Regionálna rozvojová agentúra - Trnava

2. Za informovanosť, poradenstvo a strategický prínos k rozvoju regiónu za rok 2009 Agentúra pre regionálny rozvoj – SEVER

3. Za najväčší progres v poskytovaní informácií, poradenstve a podpore rozvojových aktivít v regióne za rok 2009 Krajská rozvojová agentúra Prešov

Konferencia mala veľmi pestrý a zaujímavý program a bola pre účastníkov pozitívnym prínosom. Veľkým prínosom konferencie bola okrem iného aj záverečná diskusia, ktorá naplnila očakávania účastníkov, a tí po náročnom dni odišli domov hoci unavení, ale pozitívne motivovaní k úspešnému rozvíjaniu ďalších aktivít v regionálnej politike.

Program konferencie                         Prezentácie

Konferencia bola spolufinancovaná prostredníctvom prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.