3. zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre NSRR

Začiatok akcie: 30. 11. 2009 - 09:00:00
Koniec akcie: 30. 11. 2009 - 15:00:00

30.11.2009 sa uskutočnilo 3. zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre Národný strategický referenčný rámec, ktorý bol zriadený s cieľom monitorovania implementácie Národného strategického referenčného rámca pre obdobie 2007 – 2013. Hlavnou úlohou výboru je pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie realizácie Národného strategického referenčného rámca pre obdobie 2007 – 2013 a kontrola  kvality a účinnosti vykonávania činností spojených s poskytovaním pomoci z fondov Európskeho spoločenstva.

3. zasadnutie NMV bolo zamerané na 5 tematických častí a to na zmenu rokovacieho poriadku, Výročnú správu NSRR za rok 2008, na úpravu ukazovateľov NSRR, realokáciu Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a na úpravu finančných tabuliek NSRR.

Závery zo zasadnutia NMV pre NSRR ako aj zápisnicu zo zasadnutia môžete nájsť v priloženom dokumente:

Vystupy zo zasadnutia NMV NSRR z 30. 11. 2009