Môže sa obec nezaradená do pólov rastu uchádzať o FP na územnoplánovaciu dokumentáciu a na vypracovanie rozvojových projektových dokumentácií všetkých stupňov, rozvojových architektonicko–urbanistických štúdií, atď.?

Podpora na vypracovanie a aktualizáciu Rozvojových dokumentov je určená len regiónom a nie obciam.