"Naša obec sa chce – v združení s ďalšími obcami – v rámci OP ROP, prioritnej osi 2: Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, uchádzať o finančnú pomoc na vybudovanie zariadenia sociálnych služieb.

Naša obec sa chce – v združení s ďalšími obcami – v rámci OP ROP, prioritnej osi 2: Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, uchádzať o finančnú pomoc na vybudovanie zariadenia sociálnych služieb, konkrétne domova dôchodcov a DSS pre dospelých s komplexnými aj doplnkovými službami. Považuje sa združenie obcí s počtom obyvateľov vyšším ako 5 000 za oprávneného žiadateľa?

Združenia obcí nie sú oprávnenými žiadateľmi v rámci PO 2 ROP. Stratégia ROP pre infraštruktúru sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately je určená v popise Prioritnej osi 2 ROP a podrobnejšie je rozpracovaná v Programovom manuáli pre ROP.