Obec chce postaviť novú telocvičnu /limit 200 žiakov spĺňa/, ale kedže z ROP nové stavby nejdú realizovať bude to riešiť ako prístavbu k budove školy. Je možná takáto aktivita?

V rámci infraštruktúry vzdelávania sú oprávnenými aktivitami rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení vzdelávacej infraštruktúry. Pojem "zariadenie" nie je definovaný ako hlavná budova školy, ale ako "stavebný objekt alebo viacero stavebných objektov spravidla v spoločnom areáli využívaných jednou právnickou osobou".

Tento prístup je zameraný na podporu škôl ako "organizácií", a nie ako samostatne stojacich budov, a preto je možné ich podporu formou rozširovania realizovať aj ako prístavbu, nadstavbu hlavnej budovy alebo aj výstavbu novej budovy v areáli.