Sú v rámci ROP, prioritnej osi 2 a opatrenia 2.1 - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately oprávnenými žiadateľmi obchodné spoločnosti?

Nie, obchodné spoločnosti nie sú oprávnenými žiadateľmi v rámci opatrenia 2.1 Regionálneho operačného programu.