Mám záujem rozbehnúť projekt zameraný na opatrovníctvo starých ľudí - senior dom, ktorý by bol zameraný na krátkodobé a dlhodobé ubytovanie spojené so zdravotnou starostlivosťou o starých ľudí. Na aký orgán sa môžem obrátiť pre získanie viac informácií?

Váš zámer je v súlade so stratégiou Regionálneho operačného programu (prioritná os 2 - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately). Preto Vám odporúčame kontaktovať sa na riadiaci orgán pre Regionálny operačný program (inforop@build.gov.sk). Odporúčame Vám taktiež uviesť obec, kde plánujete realizovať svoj zámer, nakoľko počet obyvateľov v obci je dôležitým kritériom oprávnenosti žiadateľa. Zároveň Vám dávam do pozornosti aj webovú stránku Regionálneho operačného programu - www.ropka.sk.