Ktoré orgány plnia úlohy sprostredkovateľských orgánov pre Regionálny operačný program?

Sprostredkovateľskými orgánmi pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja ako riadiaci orgán pre Regionálny operačný program sú jednotlivé samosprávne kraje predstavujúce úroveň regiónov NUTS 3 (okrem Bratislavského samosprávneho kraja).