Na čo je zameraný Operačný program Technická pomoc?

Operačný program Technická pomoc má za cieľ zabezpečiť efektívne, účinné a správne riadenie, implementáciu, finančné riadenie, kontrolu a audit štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rokoch 2007 - 2013.

Riadiacim orgánom operačného programu je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.