Na čo je zameraný Operačný program Doprava?

Operačný program Doprava je zameraný na podporu trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Riadiacim orgánom operačného programu je Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.