Na čo je zameraný Operačný program Životné prostredie?

Operačný program Životné prostredie je zameraný na zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry v SR v zmysle predpisov EÚ a SR a posilnenie efektívnosti environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja. Riadiacim orgánom operačného programu je Ministerstvo životného prostredia SR.