Aké poznáme horizontálne priority a čo je ich cieľom?

Na základe očakávaného pôsobenia príspevkov na rozvoj územia, ako aj jednotlivých odvetví ekonomických činností, stratégia NSRR definuje štyri horizontálne priority s nasledovnými cieľmi:

  • Marginalizované rómske komunity (s cieľom zvýšenia zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne MRK a zlepšenia ich životných podmienok),
  • Rovnosť príležitostí (s cieľom zabezpčenia rovností príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie),
  • Trvalo udržateľný rozvoj (s cieľom zabezpečenia environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu),
  • Informačná spoločnosť (s cieľom rozvoja inkluzívnej informačnej spoločnosti).