Čo je to NSRR?

Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007-  2013 je základný strategický dokument Slovenskej republiky pre programovanie využívania fondov Európskej únie v rokoch 2007 - 2013.

Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu v tomto programovom období v nadväznosti na Strategické usmernenia Spoločenstva, ktoré definujú rámce intervencií fondov na európskej úrovni. Dokument bol oficiálne prijatý EK dňa 17. augusta 2007.