Aké sú ciele politiky súdržnosti Európskej únie?

Politika súdržnosti EÚ sa bude v programovom období 2007 - 2013 realizovať prostredníctvom koncentrácie príspevkov z fondov na tri hlavné ciele: Konvergencia, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Európska územná spolupráca.

Cieľ Konvergencia je zameraný na urýchlenie štrukturálnej konvergencie oprávnených regiónov a koncentruje sa na skvalitnenie podmienok rastu a zamestnanosti vďaka investíciám do fyzických a ľudských zdrojov, inovácií a spoločnosti založenej na vedomostiach, adaptabilnosti na hospodárske a sociálne zmeny, ochranu životného prostredia a administratívnu efektívnosť. Je určený pre celé územie Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja.

Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť je zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti a príťažlivosti Bratislavského kraja predvídaním hospodárskych a sociálnych zmien vrátane zmien spojených s otvorením trhu prostredníctvom inovácií a podpory znalostnej spoločnosti, podnikania, ochrany a zlepšovania životného prostredia a rozvojov trhov práce na princípe sociálnej inklúzie.

Cieľ Európska územná spolupráca je zameraný na posilnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných miestnych a regionálnych iniciatív, posilnenie nadnárodnej spolupráce prostredníctvom činností prispievajúcich k integrovanému územnému rozvoju. V prípade cezhraničnej spolupráce je cieľ oprávnený pre pohraničné regióny NUTS 3.