Je činnosť externého hodnotiteľa pre OPBK finančne ohodnotená?

V prípade, že úspešný žiadateľ je zaradený do databázy externého hodnotiteľa a následne sa na žiadosť RO OPBK zúčastní odborného hodnotenia projektov predložených v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika, jeho činnsť je ohodnotená finančnými prostriedkami. Výška finančných prostriedkov je závisla od počtu vyhodnotených projektov.