Je možné zo štrukturálnych fondov EÚ financovať opravy budov školských zariadení v Bratislavskom kraji?

Obnova škôl a školských zariadení na území Bratislavského kraja v rámci Operačného programu Bratislavský kraj je možná len v rámci realizácie integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí mesta Bratislavy. Oprávnenými oblasťami sú mestské časti s počtom obyvateľov nad 5000. Na základe tohto kritéria pripadá do úvahy podpora 11 mestských častí hlavného mesta Bratislava. Vzhľadom na limitovanú výšku finančných zdrojov alokovaných na OPBK budú však realizované maximálne 3 integrované stratégie rozvoja mestských oblastí mesta Bratislavy.