Ktorý orgán plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia?

Riadiacim orgánom tohto Operačného programu je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sprostredkovateľskými orgánmi sú Fond sociálneho rozvoja a Sociálna implementačná agentúra.