Ktorý orgán plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Výskum a vývoj?

Riadiacim orgánom OP Výskum a vývoj je Ministerstvo školstva SR a úlohu sprostredkovateľského orgánu plní Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ.