Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania

Operational programme: Životné prostredie
Priority axis: 4. Odpadové hospodárstvo
Measure: 4.4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania
Initiative validity: from 27. 12. 2013 to 28. 3. 2014
Initiative code: OPŽP-PO4-13-3

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlásilo dňa 27. decembra 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 4. Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstranovnia, číslo:

OPŽP-PO4-13-3