Podpora budovania výskumno-vývojových centier pre inteligentnú špecializáciu

Operational programme: Výskum a vývoj
Priority axis: 2. Podpora výskumu a vývoja
Measure: 2.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Initiative validity: from 16. 10. 2013 to 15. 1. 2014
Initiative code: OPVaV-2013/2.2/10-RO

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj vyhlásilo dňa 16. októbra 2013 priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora budovania výskumno-vývojových centier pre inteligentnú špecializáciu"  v rámci prioritnej osi 2. Podpora výskumu a vývoja, opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe, číslo:

OPVaV-2013/2.2/10-RO