Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Operational programme: Zdravotníctvo
Priority axis: 2. Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám
Measure: 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Initiative validity: from 23. 9. 2013 to 10. 1. 2014
Initiative code: OPZ 2013/2.1/01

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlásilo dňa 23. septembra 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám, Opatrenia 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti, číslo:

OPZ 2013/2.1/01