Podpora centier excelentnosti nadnárodného významu a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu

Operational programme: Výskum a vývoj
Priority axis: 4. Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Measure: 4.1. Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Initiative validity: from 28. 8. 2013 to 31. 12. 2013
Initiative code: OPVaV-2013/4.1/04-SORO

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj vyhlásilo dňa 28. augusta 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 4. Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji , Opatrenia 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji, (schéma štátnej pomoci), číslo:

OPVaV-2013/4.1/04-SORO