Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyslu

Operational programme: Vzdelávanie
Priority axis: 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Measure: 2.1. Podpora ďalšieho vzdelávania
Initiative validity: from 27. 8. 2013 to 28. 10. 2013
Initiative code: OPV-2013/2.1/04-SORO

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie vyhlásilo dňa 27. augusta 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, Opatrenia 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania, číslo:

OPV-2013/2.1/04-SORO