News

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>

Diskusia Café Európa o čerpaní eurofondov na

Operational Programme: Technická pomoc
20. 1. 2016

Šťastné a veselé Vianoce

Šťastné a veselé Vianoce Vám praje Centrálny koordinačný orgán Úradu vlády SR
21. 12. 2015

Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 30.11.2015

Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP“) Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR“), OP INTERACT II, OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007- 2013 a OP Rybné hospodárstvo v rámci II. programového obdobia 2007-2013. Vzhľadom na ukončovanie I. programového obdobia 2004-2006 obsahuje materiál aj stručnú informáciu o aktuálnom stave uzatvárania. Z celkového záväzku 2007-2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007-2013 Slovenská republika vyčerpala k 30.11.2015 prostriedky vo výške 9 620,34 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 82,81 %. Vzhľadom na možnosť zálohového financovania prijímateľov zo štátneho rozpočtu, finančné prostriedky poskytnuté prijímateľom na implementáciu projektov k tomuto dátumu sú v celkovej výške 10 231,37 mil. EUR a navyšujú úroveň čerpania na 88,07 % z celkového záväzku.
18. 12. 2015
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>