Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Opatrenie: 2.1. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Platnosť výzvy: od 21. 12. 2012 do 30. 9. 2013
Kód výzvy: ROP-2.1a-2012/01

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program vyhlásilo dňa 21. 12. 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, číslo:

ROP-2.1a-2012/01