Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os: 1. Infraštruktúra výskumu a vývoja
Opatrenie: 1.1. Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
Platnosť výzvy: od 31. 1. 2013 do 6. 5. 2013
Kód výzvy: OPVaV-2013/1.1/02-SORO

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj vyhlásila dňa 31. 03. 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 1. Infraštruktúra výskumu a vývoja, opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, číslo:

OPVaV-2013/1.1/02-SORO