Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Opatrenie: 3.1. Ochrana ovzdušia
Platnosť výzvy: od 25. 1. 2013 do 26. 4. 2013
Kód výzvy: OPŽP-PO3-13-1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo dňa 25. 01. 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia a operačný cieľ 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie, číslo:

OPŽP-PO3-13-1