Národný projekt: Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1. Premena tradičnej školy na modernú
Platnosť výzvy: od 21. 1. 2013 do 25. 3. 2013
Kód výzvy: OPV/K/RKZ/NP/2013-3

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo dňa 21. 01. 2013 písomné vyzvanie pre národný projekt "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania" v rámci prioritnej osi 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú, číslo:

OPV/K/RKZ/NP/2013-3