Národný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
Opatrenie: 3.2. Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
Platnosť výzvy: od 17. 1. 2013 do 19. 3. 2013
Kód výzvy: OPV/K/NP/2013-2

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo dňa 17. 01. 2013 písomné vyzvanie pre národný projekt "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí" v rámci prioritnej osi 3. Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami, opatrenie 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami, číslo:

OPV/K/NP/2013-2