Národný projekt: Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru

Operačný program: Informatizácia spoločnosti
Prioritná os: 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Opatrenie: 1.2. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
Platnosť výzvy: od 15. 1. 2013 do 16. 4. 2013
Kód výzvy: OPIS-2013/1.1/53-NP

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vydalo dňa 15. 01. 2013 písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru“ v rámci Prioritnej osi 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, Opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni, číslo:

OPIS-2013/1.1/53-NP