Národný projekt: Elektronický archív Ministerstva vnútra SR

Operačný program: Informatizácia spoločnosti
Prioritná os: 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Opatrenie: 1.2. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
Platnosť výzvy: od 14. 1. 2013 do 15. 4. 2013
Kód výzvy: OPIS-2013/1.1/51-NP

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vydalo dňa 14. 01. 2013 písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronický archív Ministerstva vnútra SR“ v rámci Prioritnej osi 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, Opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni, číslo:

OPIS-2013/1.1/51-NP