Národný projekt: Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce

Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie: 2.1. Podpora ďalšieho vzdelávania
Platnosť výzvy: od 14. 1. 2013 do 15. 3. 2013
Kód výzvy: OPV/K/NP/2013-1

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo dňa 14. 01. 2013 písomné vyzvanie pre národný projekt "Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce"v rámci prioritnej osi 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania, číslo:

OPV/K/NP/2013-1