Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os: 2. Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie: 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
Platnosť výzvy: od 27. 12. 2012 do 31. 10. 2013
Kód výzvy: OPZaSI-FSR-2012/2.1/02

Fond sociálneho rozvoja ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiaciom orgánom pre operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásil dňa 27. 12. 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 2. Podpora sociálnej inklúzie, opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity, číslo:

OPZaSI-FSR-2012/2.1/02