Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os: 1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie: 1.1 Inovácie a technologické transfery
Platnosť výzvy: od 21. 12. 2012 do 26. 4. 2013
Kód výzvy: KaHR-111SP-1201

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 21. decembra 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti , opatrenia 1.1 – Inovácie a technologické transfery, podopatrenia 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, číslo:

KaHR-111SP-1201