Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os: 3. Cestovný ruch
Opatrenie: 3.1. Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Platnosť výzvy: od 21. 12. 2012 do 26. 4. 2013
Kód výzvy: KaHR-31SP-1201

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 21. decembra 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 3 - Cestovný ruch, opatrenia 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, číslo:

KaHR-31SP-1201