Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Opatrenie: 5.1. Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území ...
Platnosť výzvy: od 30. 11. 2012 do 4. 3. 2013
Kód výzvy: OPŽP-PO5-12-1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlásilo dňa 30. 11. 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny, operačný cieľ 5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov, číslo:

OPŽP-PO5-12-1