Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania

Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: 4. Odpadové hospodárstvo
Opatrenie: 4.4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania
Platnosť výzvy: od 30. 11. 2012 do 31. 7. 2013
Kód výzvy: OPŽP-PO4-12-1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlásilo dňa 30. 11. 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 4. Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstranovnia, číslo:

OPŽP-PO4-12-1