Národný projekt: Národný informačný systém na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Platnosť výzvy: od 19. 11. 2012 do 20. 2. 2012
Kód výzvy: OPVaV/K/RKZ/NP/2012-1

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj vyhlásilo dňa 19. 11. 2012 písomné vyzvanie pre národný projekt „Národný informačný systém na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)" v rámci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe a opatrenia 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom
do praxe v Bratislavskom kraji,
číslo:

OPVaV/K/RKZ/NP/2012-1