Podpora vzdelávania príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom podpory elokovaných pracovísk stredných odborných škôl

Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
Opatrenie: 3.1. Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
Platnosť výzvy: od 31. 10. 2012 do 31. 1. 2013
Kód výzvy: OPV-2012/3.1/04-SORO

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 3.1: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, číslo:

OPV-2012/3.1/04-SORO