Národný projekt: Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu

Operačný program: Informatizácia spoločnosti
Prioritná os: 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Opatrenie: 1.1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Platnosť výzvy: od 10. 7. 2013 do 15. 10. 2013
Kód výzvy: OPIS-2013/1.1/57-NP

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Informatizácia spoločnosti vydalo dňa 10. 07. 2013 písomné vyzvanie na národný projekt "Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu“ v rámci Prioritnej osi 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, Opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni, číslo:

OPIS-2013/1.1/57-NP