Národný projekt: Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda

Operačný program: Informatizácia spoločnosti
Prioritná os: 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Opatrenie: 1.1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Platnosť výzvy: od 10. 7. 2013 do 15. 10. 2013
Kód výzvy: OPIS-2013/1.1/58-NP

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Informatizácia spoločnosti vydalo dňa 10. 07. 2013 písomné vyzvanie na národný projekt "Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda“ v rámci Prioritnej osi 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, Opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni, číslo:

OPIS-2013/1.1/58-NP