Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier - Bratislavský kraj

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os: 4. Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Opatrenie: 4.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji
Platnosť výzvy: od 9. 7. 2013 do 30. 11. 2013
Kód výzvy: OPVaV-2013/4.2/09-RO

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj vyhlásilo dňa 9. júla 2013 priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier"  v rámci prioritnej osi 4. Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji, opatrenia 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji, číslo:

OPVaV-2013/4.2/09-RO